Regulamin korzystania

Regulamin korzystania z bazy danych witryny cyfrowej wizytowki DiBuCard.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z bazy danych portalu DiBuCard. Serwis DiBuCard jest zarzadząny i udostepniony przez firmę DiBuCard Internatonal, LLC z siedzibą w Las Vegas, Nevada, U.S.A.

 

 1. Witryna DiBuCard upoważnia użytkownika serwisu internetowego do korzystania z bazy danych w ograniczonym zakresie wynikającym z tego regulaminu.
 2. Baza danych zbioru the DiBuCard zawiera informacje o osobach, firmach i innych podmiotach pozwalające na ich identyfikację.
 3. Wpisy (wizytówki cyfrowe) oraz inne formy publikacji na stronach zbioru DiBuCard podlegają cennikowi pakietów umieszczonemu w serwisie lub indywidualnym ustaleniom. Są to ostateczne, powtarzające się cyklicznie płatności comiesięczne, corocznie lub w innym cyklu czasowym nie podlegajace zwrotowi w żadnym wypadku.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty abonamentowej w dniu orginalnego odnowienia usługi  użytkownik ma czas do 30 dni żeby uaktualizować swoje informacje płatnicze i opłacić usługę. Jeśli po upływie 30 dni od orginalnego dnia odnowienia usługi usługa nie zostanie opłacona konto i publikacje użytkownika zostaną automatycznie anulowane.
 5. Odzyskanie anulowanego konta i informacji tam zawartych może nastąpić po wystąpieniu przez użytkownika z proźbą w tej sprawie na adres dibucard@usa.com i ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu. Jeśli decyzja będzie pozytywna, konto użytkownika zostanie odnowione po uiszczeniu przez użytkownika opłaty w wysokości 150,00 ZŁ polski dla obszaru polskiego ($150.00 USD dla innych rejonow). Proźba o odnowienie konta może nastąpić w czasie nie dłuższym jak 60 dni od jego anulowania. Decyzje zarządu DiBuCard są  ostateczne.
 6. Zarząd DiBuCard nie ponosi odpowiedzialności za treśći, zdjęcia i videa zamieszczane na virtualnych interaktywnych profilach tzw. kartach VIP DiBuCard przez użytkowników, ani za żadne inne treści umieszczane na witrynie DiBuCard przez użytkownikow na innych oferowanych przez diBuCard usługach abonamentowych.
 7. Firma lub osoba prywatna rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści jakie umieszcza na ministronie (wizytówce) i wszystkich prezentacjach, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym regulaminem.
 8. Umieszczenie cyfrowej wizytówki  lub innej  publikacji na stronach portalu DiBuCard jest równoznaczne z oświadczeniem że osoba publikująca i opłacająca usługę ma pełne prawo prawne i moralne do takiej publikacji.
 9. Publikujac wszelkie informacje osoba opłacająca usługę ponosi pełną odpowiedzialność prawną za jej treść w świetle prawa kraju lub rejonu w którym zamieszkuje, kraju lub rejonu w którym znajduje lub jest zarejestrowana firma oraz obowiazujacego w tym zakresie prawa międzynarodowego.
 10. Informacje zawarte w treści wizytówki nie mogą być jakąkolwiek formą rekrutacji opisujacej zarabianie bonusów, premii, zarobków lub innych form dochodowych. W treści nie wolno wstawiać bezpośredniej prezentacji w formie video, tekstowej , graficznej lub jakichkolwiek innych promocji o dochodach, które mogą być, lub są, sprzeczna z interesem innych użytkowników katalogu wizytówek DiBuCard.
 11. Firma lub osoba prywatna opłacająca usługe również ponosi konsekwencje prawne za użycie nazw, słów i znaków zastrzeżonych.
 12. Wszystkie informacje zamieszczane na stronach serwisu DiBuCard powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad,  zarząd serwisu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych informacji, prezentacji czy też całej ministrony i użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 13. Dokonanie wpisu do bazy DiBuCard odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją automatycznie pobieranej przez system opłaty za publikację (wizytówkę), aż do anulowania usługi poprzez użytkownika lub administracje, oraz z akceptacją niniejszego regulaminu. Opłaty te są ostateczne i nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku.
 14. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez DiBuCard i jej partnerów.
 15. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże  DiBuCard  zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu.  DiBuCard i jej partnerzy w żadnym przypadku nie odpowiadają za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 16. Dane uzyskane za pomocą serwisu internetowego DiBuCard mogą być wykorzystywane jedynie w celach informatycznych danego użytkownika indywidualnego bądź firmy, przez co rozumie się, że dane powyższe nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych (każdego rodzaju), jak również nie w przypadku informacyjnej działalności publicznej, chyba że, ich podstawą jest odrębna umowa z  DiBuCard lub zamówienie potwierdzone fakturą.
 17. W tym m.in. niedozwolone jest:
 18. a) wykorzystanie informacji niewłasnych uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści,
 19. b) odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji niewłasnych uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji.
 20. c) dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.
 21. W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez zarząd DiBuCard , iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków, w szczególności poprzez wykorzystanie informacji, bądź jej części,  do jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy publicznej, firma zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu. Ponadto  może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.
 22. Zarząd DiBuCard podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet.
 23. Zarząd DiBuCard zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/wizytówki/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 24. Jeśli nowy użytkownik nie opublikował informacji w ciągu 30 dni kalendarzowych po jego / jej początkowej rejestracji.
 25. –Wszelkiego rodzaju spam.
 26. –Reklama konkurencyjnych serwisów.
 27. -Używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.
 28. –Informacje zawierające treści szkodzące lub oczerniające innych użytkowników zbioru DiBuCard lub pracowników firmy lub ich partnerów.
 29. –Informacje lub publikacje zawierające treści pornograficzne w każdej formie pisemnej lub graficznej (zdjęcia, rysunki, szkice, etc).
 30. –Informacje i publikacje których treść jest wulgarna,
 31. –Informacje i publikacje zawierające treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce, Uni Europejskiej ora prawa międzynarodowego.
 32. –Informacje obraźliwe, szkalujące.
 33. –Informacje nawołują do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i religijnym, itp.
 34. –Informacje reklamujące usługi lub towary niewłasne jakiegokolwiek rodzaju.
 35. –Informacje lub publikacje niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami Netykiety.
 36. –Informacje lub publikacje stojące w sprzeczności z polskim prawem i z prawem miedzynarodowym.
 37. –Informacje lub publikacje uznane za sprzeczne z zasadami i mogace działać na szkode zbioru DiBuCard lub jego użytkownikow jak rownież, firmy lub jej partnerów.
 38. -Administracja i zarząd DiBuCard zastrzega sobie możliwość usuwania memoriałów niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
 39. -Publikacje typu Kupno/Sprzedaż nie sa dozwolone i administracja katalogu  zastrzega sobie możliwość usuwania takich publikacji.
 40. -Opłata członkowska upoważnia każdego aktywnego użytkownika do edycji swoich wizytówek lub wprowadzania nowych, poprawiania ich lub uaktualizowywania. W momencie likwidacji konta i nie anulowania przez użytkownika  swoich publikacji, opublikowane materiały stają sie automatycznie własnością DiBuCard.
 41. -W przypadku złamania jednego, lub wiecej z w/w punktów regulaminu, zarząd DiBuCard zastrzega sobie możliwość:
 42. a) wprowadzania indywidualnych ograniczeń na dostęp do serwisu dla poszczególnych użytkowników
 43. b) do odstąpienia od publikacji danych teleadresowych firmy
 44. c) zablokowania konta użytkownika jak i publikacji do odwolania lub permanentnie.
 45. W przypadku złamania obowiązującego regulaminu i blokady publikacji, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 46. Użytkownik ma prawo odwolania od decyzji zablokowania konta użytkownika jak i publikacji w formie pisemnej nie później jak w 10 dni roboczych od daty zablokowania konta użytkownika. Odwołanie musi zostac wysłane na adres email dibucard@usa.com lub do DiBuCard Customer Service, 1815 W. Charleston Blvd. suite 6., Las Vegas NV 89102, USA. Zarząd DiBuCard zobowiazuje sie do rozpatrzenia odwołania użytkownika w okresie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania wszelka działalność i publikacje w zbiorze DiBuCard zostaną zawieszone.
 47. Zarząd firmy DiBuCard zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji w każdym czasie i bez powiadomienia.
 48. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku DiBuCard, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem niezależnymi od zarządu. Zarząd DiBuCard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu.
 49. Zarząd zbioru DiBuCard nie ponosi odpowiedzialności za jakość danych pochodzących z baz danych firm współpracujących z serwisem. Dokonując wpisu do bazy użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 50. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.