Regulamin korzystania

HOME   SEARCH/WYSZUKIWARKA   SIGNUP/UTWÓRZ MEMORIAŁ   Tc & Cc/ REGULACJE

Regulamin korzystania z bazy danych internetowego  cmentarza theExtension LIFE.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z bazy danych udostępnianej przez  the Extension LIFE

 1. -Wirtualny cmentarz upoważnia użytkownika serwisu internetowego do korzystania z bazy danych w ograniczonym zakresie wynikającym z tego regulaminu.
 2. -Baza danych zbioru the Extension Life zawiera informacje o osobach zmarłych. Baza zawiera również informacje o innych podmiotach pozwalające na ich identyfikację.
 3. -Wpisy (memoriały) oraz inne formy publikacji na stronach zbioru the Extension LIFE podlegają cennikowi pakietów umieszczonemu w serwisie lub indywidualnym ustaleniom. Są to ostateczne, powtarzające się cyklicznie płatności comiesięczne, corocznie lub w innym cyklu czasowym nie podlegaja zwrotowi w żadnym wypadku.
 4. -W przypadku nie uiszczenia opłaty w dniu orginalnego odnowienia usługi  użytkownik ma czas do 30 dni żeby uaktualizować swoje informacje płatnicze i opłacić usługę. Jeśli po upływie 30 dni od orginalnego dnia odnowienia usługi usługa nie zostanie opłacona konto I publikacje użytkownika zostaną automatycznie anulowane.
 5. -Odzyskanie anulowanego konta może nastąpić po wystąpieniu przez użytkownika z proźbą w tej sprawie na adres info@1e-mail.com i ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu. Jeśli decyzja będzie pozytywna, konto użytkownika zostanie odnowione po uiszczeniu przez użytkownika opłaty w wysokości 150,00 ZŁ dla obszaru polskiego ($150.00 USD dla innych rejonow). Proźba o odnowienie konta może nastąpić w czasie nie dłuższym jak 30 dni od jego anulowania. Decyzje zarządu zbioru the Extension LIFE są  ostateczne.
 6. -Zarząd witryny Extension LIFE nie ponosi odpowiedzialności za treśći, zdjęcia i videa zamieszczane na portal przez użytkowników.
 7. -Firma lub osoba prywatna rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści jakie umieszcza na ministronie (memoriale) i wszystkich prezentacjach, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym regulaminem.
 8. -Umieszczenie memorial  lub innej  publikacji na stronach portalu the Extension LIFE jest równoznaczne z oświadczeniem że osoba publikująca i opłacająca memoriał ma pełne prawo prawne i moralne do takiej publikacji.
 9. -Publikujac memoriał(y) osoba opłacająca usługę ponosi pełną odpowiedzialność prawną za jej treść w świetle prawa kraju lub rejonu w którym zamieszkuje, kraju lub rejonu w którym znajduje sie grób lub miejsce pamięci osoby lub osób którym poświęcony jest memoriał  oraz obowiazujacego w tym zakresie prawa międzynarodowego. 
 10. -Firma lub osoba prywatna opłacająca usługe również ponosi konsekwencje prawne za użycie nazw, słów i znaków zastrzeżonych.
 11. Wszystkie informacje zamieszczane na stronach serwisu the Extension LIFE powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad,  zarząd serwisu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych informacji, prezentacji czy też całej ministrony i użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 12. -Dokonanie wpisu do bazy the Extension LIFE odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją automatycznie pobieranej przez system opłaty za publikację (memoriał), aż do anulowania uslugi poprzez użytkownika lub administracje, oraz z akceptacją niniejszego regulaminu. Oplaty te sa ostateczne i nie podlegaja zwrotowi w żadnym wypadku.
 13. -Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez  the Extension LIFE.
 14. -Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże  the Extension LIFE  zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu.  the Extension LIFE w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 15. -Dane uzyskane za pomocą serwisu internetowego  the Extension LIFE mogą być wykorzystywane jedynie w celach prywatnych użytkownika indywidualnego bądź firmy, przez co rozumie się, że dane powyższe nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych (każdego rodzaju), jak również nie w przypadku informacyjnej działalności publicznej, chyba że, ich podstawą jest odrębna umowa z  the Extension LIFE lub zamówienie potwierdzone fakturą.
 16. W tym m.in. niedozwolone jest:
 17. a) wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści,
 18. b) odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby,
 19. c) dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.
 20. -W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez zarząd the Extension LIFE , iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków, w szczególności poprzez wykorzystanie informacji, bądź jej części,  do jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy publicznej, firma zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu. Ponadto  może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.
 21. -Zarząd the Extension LIFE podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet.
 22. -Zarząd the Extension LIFE zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 23. –-Jeśli nowy użytkownik nie opublikował memoriału w ciągu 14 dni kalendarzowych po jego / jej początkowej rejestracji.
 24. –Wszelkiego rodzaju spam.
 25. –Reklama konkurencyjnych serwisów reklamowych.
 26. -Używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.
 27. –Memoriały zawierające treści szkodzące lub oczerniające innych użytkowników zbioru the Extension LIFE lub pracowników firmy lub ich partnerów.
 28. –Memoriały lub publikacje zawierające treści pornograficzne w każdej formie pisemnej lub graficznej (zdjęcia, rysunki, szkice, etc).
 29. –Memoriały i publikacje których treść jest wulgarna,
 30. –Memoriały i publikacje zawierające treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce.
 31. –Memoriały obraźliwe, szkalujące.
 32. –Memoriały nawołują do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i religijnym, itp.
 33. –Memoriały reklamujące usługi lub towary jakiegokolwiek rodzaju.
 34. –Memoriały lub publikacje niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami Netykiety.
 35. –Memoriały lub publikacje stojące w sprzeczności z polskim prawem i z prawem miedzynarodowym.
 36. –Memoriały lub publikacje uznane za sprzeczne z zasadami i moga dzialac na szkode zbioru the Extension LIFE lub jego uzytkownikow jak rowniez, firmy lub jej partnerów.
 37. -Administracja i zarząd the Extension LIFE zastrzega sobie możliwość usuwania memoriałów niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
 38. -Publikacje typu Kupno/Sprzedaż nie sa dozwolone i administracja katalogu  zastrzega sobie możliwość usuwania takich publikacji.
 39. -Opłata członkowska upoważnia każdego aktywnego użytkownika do edycji swoich memoriałów lub wprowadzania nowych, poprawiania ich lub uaktualizowywania. W momencie likwidacji konta i nie anulowania przez użytkownika  swoich publikacji, opublikowane materiały stają sie automatycznie własnością the Extension LIFE.
 40. -W przypadku złamania jednego, lub wiecej z w/w punktów regulaminu, zarząd the Extension LIFE zastrzega sobie możliwość:
 41. a) wprowadzania indywidualnych ograniczeń na dostęp do serwisu dla poszczególnych użytkowników
 42. b) do odstąpienia od publikacji danych teleadresowych firmy
 43. c) zablokowania konta użytkownika jak i publikacji do odwolania lub permanentnie.
 44. -W przypadku złamania obowiązującego regulaminu i blokady ogłoszenia, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 45. -Użytkownik ma prawo odwolania od decyzji zablokowania konta użytkownika jak i publikacji w formie pisemnej nie później jak w 10 dni roboczych od daty zablokowania konta użytkownika. Odwołanie musi zostac wysłane na adres email info@1e-mail.com lub do LVB Customer Service, 1815 W. Charleston Blvd. suite 6., Las Vegas NV 89102, USA. Zarząd the Extension LIFE zobowiazuje sie do rozpatrzenia odwołania uzytkownika w okresie 30 dni od daty otrzymania odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania wszelka działalność i publikacje w zbiorze the Extension LIFE zostaną zawieszone.
 46. -Zarząd zbioru the Extension LIFE zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji w każdym czasie bez powiadomienia.
 47. -Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku the Extension LIFE, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem niezależnymi od zarządu. -Zarząd zbioru the Extension LIFE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez -Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
 48. -Zarząd zbioru the Extension LIFE nie ponosi odpowiedzialności za jakość danych pochodzących z baz danych firm współpracujących z serwisem. Dokonując wpisu do bazy użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 49. -W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.